Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Druki uniwersalne - Klauzula informacyjna RODO Wydział Komunikacji
Druki uniwersalne - Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną Wydział Komunikacji
Druki uniwersalne - Pełnomocnictwo ogólne Wydział Komunikacji
Emisje do środowiska - Decyzja ustalająca kierunek/termin/osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Decyzja uznająca rekultywację gruntów za zakończoną Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Pozwolenie zintegrowane Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Rejestracja zwierząt kategorii II zaliczanych do niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Usuwanie drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Usuwanie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne. Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Wydanie decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów. Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania innej niż instalacja spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW opalanej paliwem stałym Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Wykreślanie z rejestru zwierząt kategorii II zaliczanych do niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Wykreślenie z rejestru zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia a wymaga zgłoszenia Wydział Ochrony Środowiska
Emisje do środowiska - Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych, gdy obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha i wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku: wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych lub wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub likwidacji otworu wiertniczego. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wierceń w celu wykorzystania ciepła Ziemi. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Przyjmowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Udostępnianie informacji geologicznej – nieodpłatnie. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w przypadku zmiany dokumentacji geologicznej złoża kopaliny. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w przypadku zmiany dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej lub Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w przypadku zmiany dokumentacji hydrogeologicznej. Wydział Ochrony Środowiska
Geologia - Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna i łowiectwo - Cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna w ramach Nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością skarbu państwa Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna i łowiectwo - Pozyskanie drewna – wyłącznie w przypadkach losowych – niezgodnie z planem urządzenia lasu Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna i łowiectwo - Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru. Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna i łowiectwo - Wydanie zaświadczenia o objęciu działek UPUL lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna i łowiectwo - Wydawanie zezwoleń na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna i łowiectwo - Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych. Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji , jeżeli wytwarzane są odpady w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Wydawanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Wydział Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Zezwolenie na zbieranie odpadów. Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Klauzula Informacyjna RODO Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodki szkolenia kierowców - Wpis do ewidencji wykładowców oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji Wydział Komunikacji
Ośrodki szkolenia kierowców - Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora lub wydanie nowej Wydział Komunikacji
Ośrodki szkolenia kierowców - Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydanie legitymacji instruktora Wydział Komunikacji
Ośrodki szkolenia kierowców - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wydział Komunikacji
Ośrodki szkolenia kierowców - Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań Wydział Komunikacji
Pozwolenie na budowę Wydział Budownictwa
Pozwolenie na rozbiórkę Wydział Budownictwa
Prawo jazdy - Potwierdzenie kwalifikacji Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Wydanie prawa jazdy Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Wydanie wtórnika prawa jazdy Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (wydanie, przedłużenie, rozszerzenie) Wydział Komunikacji
Prowadzenie i aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ EGZAMINACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Wydział Edukacji
Rejestracja pojazdów - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Przedłużenie ważności pozwolenia czasowego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Rejestracja/rejestracja czasowa pojazdu i zawiadomienie o nabyciu/ zbyciu pojazdu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - wnoszę o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej/ wtórnik dodatkowej tablicy rejestracyjne Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wpis zastawu rejestrowego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej oraz nabicie zastępczego numeru VIN dla pojazdu zarejestrowanego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wykreślenie zastawu rejestrowego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska, nazwy lub adresu zamieszkania w obrębie powiatu myśliborskiego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - wymiana dowodu rejestracyjnego/ wtórnika dowodu rejestracyjnego/ wtórnik pozwolenia czasowego/ wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania pojazdu dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wycofania pojazdu z obrotu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu za granicę Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmian danych technicznych w dowodzie rejestracyjnym - montaż/demontaż hak, gaz, taxi, L Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmian w pojeździe - zmiana danych technicznych oraz rodzaju pojazdu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym - wpis lub wykreślenie współwłaściciela pojazdu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym ? adnotacja VAT, PIT, CIT Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zmiana danych technicznych zawartych w dowodzie rejestracyjnym bez zmiany rodzaju pojazdu Wydział Komunikacji
Rybactwo śródlądowe - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb lub posiadanego przez uprawnionego do rybactwa. Wydział Ochrony Środowiska
Rybactwo śródlądowe - Wydanie lub wymiana lub wydanie wtórnika karty wędkarskiej uprawniającej do amatorskiego połowu ryb wędką. Wydział Ochrony Środowiska
Rybactwo śródlądowe - Wydanie lub wymiana lub wydanie wtórnika karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb kuszą. Wydział Ochrony Środowiska
Rybactwo śródlądowe - Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej. Wydział Ochrony Środowiska
SKIEROWANIE NIELETNIEGO DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII Wydział Edukacji
SKIEROWANIE UCZNIA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO Wydział Edukacji
SKIEROWANIE UCZNIA DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Wydział Edukacji
Sprawy organizacyjno - prawne - Wydanie rzeczy znalezionej Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy organizacyjno - prawne - Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy znalezionej Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wpis zmian w składzie zarządu/komisji/statutu/siedziby do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowa Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wydawanie zaświadczeń o wpisie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wykreślenie z ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje pro Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Stacje kontroli pojazdów / Diagności - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Wydział Komunikacji
Stacje kontroli pojazdów / Diagności - Wydanie imiennego uprawnienia dla diagnosty Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Udzielenie (wydanie/ zmiana/ przedłużenie ważności) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Udzielenie (wydanie/ zmiana/ przedłużenie ważności) zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia / licencji (dot. transportu drogowego) Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wtórnika zezwolenia / licencji (dot. transportu drogowego) Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie transportu drogowego, z powodu zakończenia działalności Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Zrzeczenie się zezwolenia lub licencji (dot. transportu drogowego) Wydział Komunikacji
Udostępnienie danych, materiałów, informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Udostępnienie informacji publicznej - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Udzielenie porady konsumenckiej Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Uzgodnienie inwestycji Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi powiatowej Wydział Dróg
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Wydział Budownictwa
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa
Wydanie decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność gruntu pod budynkami Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa
Wydanie dziennika budowy/rozbiórki Wydział Budownictwa
WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ Wydział Dróg
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydanie zezwolenia na imprezę powodującą utrudnienia w ruchu lub wymagającą korzystania z drogi w sposób szczególny Wydział Komunikacji
Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej Wydział Dróg
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami r Wydział Dróg
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Wydział Dróg
Wydawanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność ( rentówki ) działki lub nieruchomości Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydawanie wypisów i wyrysów Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
WYKREŚLENIE SZKOŁY/PLACOWKI NIEPUBLICZNEJ Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Wydział Edukacji
Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Zaopiniowanie projektu organizacji ruchu drogowego Wydział Dróg
Zarządzanie ruchem drogowym - Zatwierdzanie / opiniowanie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu Wydział Komunikacji
Zarządzanie ruchem drogowym - Zawiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu (druk) Wydział Komunikacji
Zaświadczenie o samodzielności lokalu Wydział Budownictwa
Zdrowie i sprawy społeczne - Pozwolenie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym Wydział Dróg
ZGŁASZANIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Wydział Edukacji
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział Budownictwa
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Wydział Budownictwa
Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Zgłoszenie rozbiórki Wydział Budownictwa
Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bo Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Budownictwa