Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Prawo jazdy - Wydanie wtórnika prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie prawa jazdy według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 poz. 231)(formularz dostępny w Wydziale Komunikacji) oraz

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 2. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,
 3. kserokopię posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia.

Komórka organizacyjna

1. Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90, fax  95 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: prawojazdy@powiatmysliborski.pl

2.Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; tel. 95 760 27 95, fax: 95 760 27 66

3.Filia Wydziału w Barlinku, ul. Szpitalna 11; tel. 95 746 00 70


Opłaty

Opłata administracyjna za wydanie uprawnień w wysokości 100,50 zł, – za wydanie blankietu prawa jazdy (podana kwota zawiera wliczoną opłatę ewidencyjną).

Opłata administracyjna dokonywana jest na rachunek Starostwa Powiatowego nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

 

Sposób załatwienia

Starosta nie wydaje decyzji administracyjnej o wydaniu wtórnika prawo jazdy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231).
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 poz. 2546)

Dodatkowe informacje, uwagi

Wtórnik prawa jazdy wydawany jest w przypadkach:

 • utraty dokumentu,
 • zniszczenia dokumentu w stopniu powodujący jego nieczytelność.

Analiza dokumentów kończy się zamówieniem spersonalizowanego dokumentu prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Załączniki

Formularz wniosku dostępny w Wydziale Komunikacji