Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

SKIEROWANIE UCZNIA DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o wydanie skierowania do ośrodka.

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418  tel.  (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek  7:00- 15:00, piątek  7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Skierowanie ucznia do SOSW uzależnione jest od czasu otrzymania przez Starostę Myśliborskiego zgody od organu prowadzącego placówkę wskazanej we wniosku na wydanie skierowania.

 

Sposób załatwienia

1) W celu skierowania ucznia do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego  we wniosku należy podać:

-   imiona i nazwisko (nazwiska) rodziców/ opiekunów prawnych, adres zamieszkania i telefon kontaktowy,

-   imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia dziecka, jego adres zamieszkania, nazwę szkoły oraz aktualny etap kształcenia, 

-   pełną nazwę i adres placówki, do jakiej uczeń ma zostać skierowany,

2) W przypadku wskazania we wniosku SOSW-u znajdującego się poza terenem Powiatu Myśliborskiego Starosta Myśliborski występuje do właściwego organu prowadzącego placówkę o zgodę na umieszczenie dziecka w ośrodku. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, Starosta Myśliborski wydaje skierowanie do wskazanej we wniosku placówki.


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz .U. z 2020 r., poz.910)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające przy publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wybór placówki zależy od rodziców/prawnych opiekunów, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu  nie wskazuje miejsca umieszczenia.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, co następuje:

 1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego, z siedzibą w Myśliborzu. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
- przez e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
- telefonicznie: +48/ 95 747 2021

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczony w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Inspektor Ochrony Danych jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz celem korzystania z przysługujących Pana/Pani praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
- listownie: Ewelina Szóstka-Inspektor Ochrony Danych, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz,
- przez e-mail: iod@powiatmysliborski.pl
- telefonicznie: +48/ 95 747 2021 wew. 240 .

 1. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty Myśliborskiego i Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Mogą wystąpić również przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 ze zm.).

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa..

 1. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie lecz zgodnie z przepisami prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym ustawodawstwem. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych konsekwencją będzie uniemożliwienie realizacji Pana/Pani wniosku - załatwienia sprawy.