Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Zdrowie i sprawy społeczne - Pozwolenie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy, który powinien zawierać:

- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

- nazwisko, imię lub imionona osoby zmarłej

- nazwisko rodowe osoby zmarłej,

- datę i miejsce urodzenia,

- datę i miejsce zgonu,

- ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

- miejsce pochówku,

- środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,

- osoba/ firma odpowiedzialna za sprowadzenie i transport zwłok,

- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości,

- stopień pokrewieństwa osoby sprowadzającej zwłoki.

2. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej;

3. Pełnomocnictwo rodziny w przypadku podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok lub szczątków;

4. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub międzynarodowy odpis skrócony aktu zgonu (bez dodatkowych tłumaczeń);

5. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje inny podmiot niż wskazany w art. 10 ust. 1 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych  (najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 1) pozostały małżonek(ka), 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia), do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do załatwiania w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przewozem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski.

6. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15, pok. 420 , Tel 95 747 20 21 wew.233

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek  7:00- 15:00, piątek  7:00 – 14:00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

-  wydanie pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej;

 - w przypadku udzielonego pełnomocnictwa  opłata wynosi 17, 00 zł.

Na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej – pozwolenie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, odmowa wydania pozwolenia na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy


Podstawa prawna

ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz.2126)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1866)

ustawa z dnia 16 listopada 2005 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Pozwolenie jest wydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie Ministra Zdrowia, pozwolenie nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu. 

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF