Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Transport drogowy - Wydanie wtórnika zezwolenia / licencji (dot. transportu drogowego)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie wtórnika licencji lub zezwolenia, do którego należy załączyć:

 1. dokumenty potwierdzające fakt utraty licencji lub zezwolenia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku wpisania takich okoliczności do wniosku,
 2. dowód wniesienia opłaty,
 3. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela),

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. (95) 747 23 90,  (95) 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata administracyjna:

 • za wydanie wtórnika licencji lub zezwolenia w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia lub licencji;
 • za wydanie wtórnika licencji lub zezwolenia w przypadku jej utraty na skutek okoliczności  zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia lub licencji.

Opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004;

 

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

Sposób załatwienia

Dokument wydaje Starosta właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorcy.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnoszącej sprzeciw.


Dodatkowe informacje, uwagi

Przedmiotowy wniosek dotyczy wydania wtórnika dokumentów tj.:

 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dotyczy również licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy udzielonej do dnia 14.08.2013 r.),
 • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • Zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,
 • Zezwolenie  na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym

Po rozpatrzeniu wniosku starosta wydaje wtórnik zezwolenia lub licencji w drodze decyzji administracyjnej. Przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie wtórnika zezwolenia lub licencji starosta zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedsiębiorcy pod kątem spełniania przez niego wymogów posiadania zezwolenia lub licencji.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF