Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

-         wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień na

          podstawie

          odrębnych przepisów w myśl art. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i

          społecznej oraz  

          zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wraz z orzeczeniem odpowiedniego organu rentowego;

-         kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) dokumentacji

          medycznej z przebiegu leczenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań, wyniki

          konsultacji specjalistycznych, zaświadczenia, opinie).


Komórka organizacyjna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – ul. Północna 15 – pokój nr 2, tel. (95)747 90 69

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek- Czwartek 7.00-15.00, Piątek  7.00-14.00

e-mail: pzon@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Bez opłat.


Termin i sposób realizacji

Termin:

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień.


Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 857)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.       Proces wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dotyczy osób powyżej 16-go roku życia, posiadających ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS albo wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. orzeczenie KIZ, KRUS), ubiegających się o rozszerzenie katalogu posiadanych uprawnień np. o prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, uzyskanie karty parkingowej lub legitymacji osoby niepełnosprawnej.

2.       W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w siedzibie Zespołu lub Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.