Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

2. W przypadku zmiany regulaminu należy załączyć:

a) protokół zebrania na którym dokonano zmiany,

b) podjęte uchwały,

c) listę obecności na zebraniu,

d) regulamin stowarzyszenia uwzględniający uchwalone zmiany.

3. W przypadku zmiany przedstawiciela, składu zarządu, organu kontroli wewnętrznej należy dostarczyć:

a) protokół zebrania na którym wybrano członków organów,

b) podjęte uchwały,

c) listę obecności na zebraniu,

d) informację o osobach pełniących ww. funkcje zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15,  IV piętro, pok. 420, Tel 95 747 20 21 wew. 233,

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

Brak opłaty za wpis.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jeśli są braki 14 dni na ich uzupełnienie.

Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis, powiadomimy niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd.

Sposób załatwienia

Dokonanie wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.


Podstawa prawna

1) Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393);

2) Ustawa z dn. 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923);
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644);


Tryb odwoławczy

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie musi złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF