Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Ośrodki szkolenia kierowców - Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora lub wydanie nowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o przedłużenie / wydanie nowej legitymacji instruktora nauki jazdy:

Załączniki:

 1. dokument tożsamości – do wglądu, w celu sprawdzenia poprawności danych
 2. prawo jazdy do wglądu
 3. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (przy wydaniu nowej legitymacji)
 4. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (jeśli utraciło ważność)
 5. ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (jeśli utraciło ważność)
 6. nieaktualna legitymacja do zwrotu (przy wydaniu nowej legitymacji)

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 23 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata administracyjna: brak

Opłata skarbowa: za złożone pełnomocnictwo (jeśli występuje) – 17,00 zł - opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco, maksymalnie do 30 dni.

 

Sposób załatwienia

Instruktorem jest osoba, która:

1) posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do

    kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do

    kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez

    okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do

    kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie

    uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych

    kategorii,

d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do

    kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;

2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy

    instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności

    instruktora;

5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu –

    dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

     a)przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

     b)przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

     c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

     d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

     e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

      f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Uaktualnienie legitymacji poprzez wbicie pieczątki oraz terminu ważności, który wynika z badań lekarskich i psychologicznych lub wydanie nowej legitymacji z powodu braku miejsca na pieczątki.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1200).
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1885).

Dodatkowe informacje, uwagi

Po spełnieniu przez instruktora wymogów ustawowych starosta wydaje legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF