Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Wydanie zezwolenia na imprezę powodującą utrudnienia w ruchu lub wymagającą korzystania z drogi w sposób szczególny

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek zawierający w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub adres siedziby organizatora imprezy,
 2. określenie rodzaju i nazwy imprezy,
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
 4. Informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy,
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 7. Załączniki:
  • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
  • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
  • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;
  • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
  • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.
  • dokument-potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
 8. potwierdzenie wniesienia opłat
 9. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zezwolenia 48 zł. - płatność dokonywana jest na rachunek bankowy UMiG w Myśliborzu Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.
  (Zał. cz. III, pkt. 13, ppkt. 2 - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Zwalnia się z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 -  Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 • za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

Termin i sposób realizacji

 Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

 

 Sposób załatwienia

Starosta wydaje decyzję – zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powodującej szczególne utrudnienie na drogach publicznych. Odmowa wydania zezwolenia wydawana jest w formie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 2. Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenie dotyczy  imprez organizowanych na drogach publicznych – gminnych i powiatowych w granicach terytorialnych powiatu i dotyczy organizowania zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Organizator imprezy jest zobowiązany przed uzyskaniem zezwolenia spełnić wszystkie ustawowe wymogi niezbędne do jego uzyskania wskazane w art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym..

Zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt 9) na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze organizator jest obowiązany opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją

Wniosek wraz z ww. załącznikami należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Załączniki:

 

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF