Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Transport drogowy - Zrzeczenie się zezwolenia lub licencji (dot. transportu drogowego)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Druk zawiadomienia zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, lub licencji na wykonywanie transportu drogowego, lub zezwolenia na wykonywanie regularnego (lub regularnego specjalnego) przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz:

 1. potwierdzenie wniesienia opłat,
 2. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. Za wydanie decyzji 10,00 zł - opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002, (Zał. cz. I, pkt. 53 - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)
 2. za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł - opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

Sposób załatwienia

Starosta wydaje decyzję administracyjną o wygaśnięciu licencji bądź zezwolenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Po złożeniu zawiadomienia przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić druki zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, lub licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z ww. uprawnień - organowi, który jej udzielił, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaśnięciu uprawnień stała się ostateczna.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF