Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej oraz nabicie zastępczego numeru VIN dla pojazdu zarejestrowanego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zgody na nadanie i wybicie numeru identyfikującego podwozie nadwozie, wydanie tabliczki znamionowej zastępczej, do którego należy załączyć:

 • ocena techniczna uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego wpisanego na listę rzeczoznawców opublikowaną przez ministra właściwego ds. transportu (dotyczy decyzji na wykonanie /nabicie/ numeru VIN),
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego stwierdzającego występowanie okoliczności uzasadniającej nadanie zastępczej cechy identyfikacyjnej pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa: 

 • za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł;
 • Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł;

Obie opłaty należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco

Sposób załatwienia

Starosta w drodze decyzji administracyjnej wyraża zgodę na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej lub wykonanie zastępczego numeru identyfikacyjnego nadwozia, oraz kieruje do uprawnionej stacji kontroli pojazdu na wykonanie decyzji.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 2011r. 236 poz. 1401).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku nadania nowego numeru identyfikacyjnego nadwozia/ramy będzie wymagana wymiana dowodu rejestracyjnego (za dodatkową opłatą)

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF