Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Prawo jazdy - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231) (formularz dostępny w Wydziale Komunikacji ), oraz

załączniki:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 2. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
 3. kserokopię posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ.

Komórka organizacyjna

1. Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90, fax  95 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: prawojazdy@powiatmysliborski.pl

2.Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; tel. 95 760 27 95, fax: 95 760 27 66

3.Filia Wydziału w Barlinku, ul. Szpitalna 11; tel. 95 746 00 70


Opłaty

Opłata administracyjna za wydanie uprawnień w wysokości 35,00 zł – za wydanie blankietu prawa jazdy.

 

Opłata administracyjna i ewidencyjna dokonywana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Trzy  dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

 

Sposób załatwienia

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy wraz z decyzją administracyjną.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231).
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 poz. 2546)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Międzynarodowe prawa jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw-stron Konwencji z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym.

Międzynarodowe prawa jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Proces wydania międzynarodowego prawa jazdy rozpoczyna się od analizy zgromadzonej dokumentacji. W przypadku, gdy wnoszącym o wydanie prawa jazdy jest cudzoziemiec, sprawdzane jest szczegółowo właściwe miejsce zamieszkania pod kątem zgodności z warunkami określonymi w art. 11 ust. 1 pkt.  5 ustawy o kierujących pojazdami.

 

Załączniki

Formularz wniosku dostępny w Wydziale.