Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmian danych technicznych w dowodzie rejestracyjnym - montaż/demontaż hak, gaz, taxi, L

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o zgłoszeniu zmiany (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz

 1. Zaświadczenie z przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego pojazdu, w którym zamontowano hak holowniczy, zamontowano instalację przystosowującą pojazd do zasilania gazem LPG/CNG, przystosowano pojazd jako „taxi”, (jeżeli wniosek dotyczy wpisu zgłoszenia montażu dodatkowego wyposażenia);zaświadczenie z przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego pojazdu stwierdzającego spełnienie przez pojazd warunków technicznych przewidzianych dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy,
 2. Zaświadczenie z przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego pojazdu stwierdzającego demontaż haka holowniczego, instalacji przystosowującą pojazd do zasilania gazem LPG/CNG, lub urządzeń przystosowujących pojazd jako „taxi „;stwierdzającego niespełnianie przez pojazd warunków technicznych przewidzianych dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy(jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia demontażu dodatkowego wyposażenia);
 3. Wyciąg ze świadectwa homologacji na sposób montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (dotyczy zgłoszenia montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem),
 4. Fakturę za montaż (dotyczy zgłoszenia montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem),
 5. Dowód rejestracyjny,
 6. Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 7. Dokument tożsamości właściciela (do wglądu),
 8. Polisa OC (do wglądu).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas załatwienia sprawy - 30 dni)

Sposób załatwienia

Dokonane zmiany w pojeździe odnotowywane są w formie pisemnej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli występuje) w pozycji „Adnotacje urzędowe” oraz wprowadzane są  do systemu  CEPiK.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
  (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Strona może złożyć skargę na czynności organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony.

Oryginały dokumentów, tj. faktura za montaż instalacji oraz wyciąg ze świadectwa homologacji po wykonaniu ich kopii
oraz ostemplowaniu zwracane są właścicielowi.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF