Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Prowadzenie i aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków (do wydania decyzji) + dokumentacja geodezyjna sporządzona przez uprawnionego geodetę składająca się z następujących dokumentów:

- mapa zmian

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki – 5 egz. (w tym 2 egz .podpisane przez kontrolującego ),

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku,

- arkusz danych ewidencyjnych budynków,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 (komplet dokumentów w zależności od wnioskowanej zmiany)

2. Wypełniony wniosek zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków ( do ujawnienia umów dzierżawy) + dokument:

- umowa dzierżawy, rozwiązanie umowy

 

3. Wypełniony wniosek zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków (zmianie adresu zamieszkania lub zmiana nazwiska) + załączony jeden z dokumentów:

- kserokopia dowodu osobistego,

- poświadczenie zameldowania,

- kserokopia aktu małżeństwa ( oryginały dokumentów do wglądu )


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 3 Tel 95 747 34 31 w.22

Poniedziałek 700-1600, Wtorek – Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail:  egib@powiatmysliborski.pl,geopow.mysliborz@post.pl


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i  § 47 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 

 


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454 ).

2.Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U.2013, poz..267)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF