Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Ochrona przyrody - Wykreślanie z rejestu zwierząt kategorii II zaliczanych do niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Druki uniwersalne - Klauzula informacyjna RODO Wydział Komunikacji
Druki uniwersalne - Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną Wydział Komunikacji
Druki uniwersalne - Pełnomocnictwo ogólne Wydział Komunikacji
Geologia - Pełne udostępnienie geologicznego materiału archiwalnego Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Geologia - Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Geologia - Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Geologia - Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych dot. wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Geologia - Przyjmowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Geologia - Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Geologia - Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w przypadku zmiany dokumentacji geologi Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Geologia - Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w przypadku zmiany dokumentacji geologiczno Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Geologia - Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej lub dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w przypadku zmiany dokumentacji hydrogeologicznej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Geologia - Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem robót geologicznych wykonywanych w celu... Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna - Cechowanie drewna oraz wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna w ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu P Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna - Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna - Wydanie decyzji na pozyskania drewna - wyłącznie w przypadkach losowych - niezgodnie z planem urządzenia lasu Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna - Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka leśna - Zezwolenia na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Zezwolenie na zbieranie odpadów Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami - Zmiana posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwz Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Klauzula Informacyjna RODO Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Ochrona przyrody - -Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia a wymaga zgłoszenia Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Pozwolenie zintegrowane Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Rejestracja zwierząt kategorii II zaliczanych do niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Usuwanie drzew i krzewów Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Usuwanie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji / termin wykonania rekultywacji / osobę obowiązaną do wykonania rekultywacji Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Wydanie decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PROWADZENIE PRZEZ PODMIOT, KTÓRY NABYWA PALIWO STAŁE, INSTALACJI SPALANIA INNEJ NIŻ WSKAZANA W ART. 1 UST. 2 PKT 2 USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA I KONTROLOWANIA JAKOŚCI PALIW OPALANEJ PALIWEM STAŁYM Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Wykreślenie z rejestru zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona przyrody - Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ośrodki szkolenia kierowców - Wpis do ewidencji wykładowców oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji Wydział Komunikacji
Ośrodki szkolenia kierowców - Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora lub wydanie nowej Wydział Komunikacji
Ośrodki szkolenia kierowców - Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydanie legitymacji instruktora Wydział Komunikacji
Ośrodki szkolenia kierowców - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wydział Komunikacji
Ośrodki szkolenia kierowców - Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Potwierdzenie kwalifikacji Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Wydanie prawa jazdy Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Wydanie wtórnika prawa jazdy Wydział Komunikacji
Prawo jazdy - Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (wydanie, przedłużenie, rozszerzenie) Wydział Komunikacji
Prowadzenie i aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ EGZAMINACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Wydział Edukacji
Rejestracja pojazdów - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Przedłużenie ważności pozwolenia czasowego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Rejestracja/rejestracja czasowa pojazdu i zawiadomienie o nabyciu/ zbyciu pojazdu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - wnoszę o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej/ wtórnik dodatkowej tablicy rejestracyjne Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wpis zastawu rejestrowego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej oraz nabicie zastępczego numeru VIN dla pojazdu zarejestrowanego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wykreślenie zastawu rejestrowego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsc na adnotacje o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu albo miejsca na pozostałe wpisy w polu Adnotacja Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska, nazwy lub adresu zamieszkania w obrębie powiatu myśliborskiego Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - wymiana dowodu rejestracyjnego/ wtórnika dowodu rejestracyjnego/ wtórnik pozwolenia czasowego/ wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania pojazdu dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wycofania pojazdu z obrotu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu za granicę Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmian danych technicznych w dowodzie rejestracyjnym - montaż/demontaż hak, gaz, taxi, L Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmian w pojeździe - zmiana danych technicznych oraz rodzaju pojazdu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym - wpis lub wykreślenie współwłaściciela pojazdu Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym ? adnotacja VAT, PIT, CIT Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów - Zmiana danych technicznych zawartych w dowodzie rejestracyjnym bez zmiany rodzaju pojazdu Wydział Komunikacji
Rybactwo śródlądowe - REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Rybactwo śródlądowe - Wydanie lub wymiana lub wydanie wtórnika karty wędkarskiej uprawniającej do amatorskiego połowu ryb wędką Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Rybactwo śródlądowe - Wydanie lub wymiana lub wydanie wtórnika karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb kuszą Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Rybactwo śródlądowe - Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
SKIEROWANIE NIELETNIEGO DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII Wydział Edukacji
SKIEROWANIE UCZNIA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO Wydział Edukacji
SKIEROWANIE UCZNIA DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Wydział Edukacji
Sprawy organizacyjno - prawne - Wydanie rzeczy znalezionej Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy organizacyjno - prawne - Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy znalezionej Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu budownictwa - Pozwolenie na budowę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Pozwolenie na rozbiórkę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Wydanie dziennika budowy/rozbiórki Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Zaświadczenie o samodzielności lokalu Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Zgłoszenie rozbiórki Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu budownictwa - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wpis zmian w składzie zarządu/komisji/statutu/siedziby do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowa Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wydawanie zaświadczeń o wpisie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wykreślenie z ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje pro Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Stacje kontroli pojazdów / Diagności - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Wydział Komunikacji
Stacje kontroli pojazdów / Diagności - Wydanie imiennego uprawnienia dla diagnosty Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Udzielenie (wydanie/ zmiana/ przedłużenie ważności) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Udzielenie (wydanie/ zmiana/ przedłużenie ważności) zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia / licencji (dot. transportu drogowego) Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wtórnika zezwolenia / licencji (dot. transportu drogowego) Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie transportu drogowego, z powodu zakończenia działalności Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego Wydział Komunikacji
Transport drogowy - Zrzeczenie się zezwolenia lub licencji (dot. transportu drogowego) Wydział Komunikacji
Udostępnienie danych, materiałów, informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Udostępnienie informacji publicznej - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Udzielenie porady konsumenckiej Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Uzgodnienie inwestycji Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi powiatowej Wydział Dróg
Wydanie decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność gruntu pod budynkami Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ Wydział Dróg
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego Wydział Dróg
Wydanie zezwolenia na imprezę powodującą utrudnienia w ruchu lub wymagającą korzystania z drogi w sposób szczególny Wydział Komunikacji
Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej Wydział Dróg
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami r Wydział Dróg
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Wydział Dróg
Wydawanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność ( rentówki ) działki lub nieruchomości Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydawanie wypisów i wyrysów Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
WYKREŚLENIE SZKOŁY/PLACOWKI NIEPUBLICZNEJ Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Wydział Edukacji
Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Zaopiniowanie projektu organizacji ruchu drogowego Wydział Dróg
Zarządzanie ruchem drogowym - Zatwierdzanie / opiniowanie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu Wydział Komunikacji
Zarządzanie ruchem drogowym - Zawiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu (druk) Wydział Komunikacji
Zdrowie i sprawy społeczne - Pozwolenie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym Wydział Dróg
ZGŁASZANIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Wydział Edukacji
Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bo Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami