Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek. 

2.  Protokół z zebrania założycielskiego wraz z:

 • uchwałą o powołaniu klubu,
 • uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
 • uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego,
 • ewentualnie uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim – wówczas uchwała o wyborze komitetu założycielskiego nie jest potrzebna.

3.  Lista założycieli zawierająca:

·    imiona i nazwiska,

·    datę i miejsce urodzenia,

·    miejsce zamieszkania,

·    własnoręczny podpis.

4.  Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (minimum 7 osób).

5.  Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.

6.  Statut klubu w dwóch egzemplarzach.

7.  Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15 pok. 420, Tel  95 747 20 21 wew. 233

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji  dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – 10 zł

Wydanie decyzji dla uczniowskiego klubu sportowego – brak opłaty

na konto urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej .


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

W celu rozpoczęcia działalności komitet założycielski zwołuje pierwsze walne zebranie, na którym należy dokonać zgodnie z ustalonym statutem wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

Po dokonaniu wyboru władz klubu najpóźniej w przeciągu miesiąca należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd stowarzyszenia jest zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.

 

Załączniki:

Formularz wniosku - WORD

Formularz wniosku - PDF

Ramowy wzór statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego

Ramowy wzór statutu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia nie prowadzącego działalności gospodarczej