Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

WYKREŚLENIE SZKOŁY/PLACOWKI NIEPUBLICZNEJ Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W przypadku:

1.  Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji:

-    wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej

2.   Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące:

-    wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej

-    protokół zdawczo - odbiorczy przekazania dokumentacji przebiegu nauczania do Kuratorium Oświaty w Szczecinie


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418  tel.  (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek  7:00- 15:00, piątek  7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia: nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku

Sposób załatwienia:  Wydanie decyzji o wykreśleniu szkoły/placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wpis do ewidencji podlega również wykreśleniu w przypadkach:

- niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
- prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

-   stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące nadania uprawnień szkoły publicznej - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 -  dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

   W powyższych przypadkach procedura nie wymaga zawiadomienia;  po otrzymaniu  informacji od innych organów lub instytucji, szkoła/placówka niepubliczna zostaje wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez organ  wpisowy.

2.    Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki;

3.   Zgodnie z art. 172 ust. 4 ustawy, osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.
W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ rejestrujący oraz gminę, na której terenie położona jest szkoła lub placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu. W przypadku szkoły otrzymującej dotację z budżetu powiatu, osoba prowadząca winna rozliczyć się z otrzymanej w danym roku dotacji.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word