Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu budownictwa - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek  Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 2. Załączniki:
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany w postaci papierowej (3egz) albo elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje.

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

 Do 30 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku. W przypadku zastrzeżeń do zgłoszenia organ złoży  sprzeciw  w formie decyzji w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku.

 

Sposób załatwienia

Zgłoszenie uważa się za przyjęte, jeśli organ nie złoży  sprzeciwu w formie decyzji w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o złożeniu sprzeciwu.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braków materialno-prawnych wniosku dotyczących zgłoszenia organ postanowieniem w trybie art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie brakujących dokumentów,  a w przypadku ich nieuzupełnienia organ złoży  sprzeciw w formie decyzji.

Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych wymienionych w zgłoszeniu. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie złoży  sprzeciwu w formie decyzji w ciągu 21 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku.

Załączniki:

Formularz wniosku oraz wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF