Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu budownictwa - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 2. Załączniki:
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany w postaci papierowej (3egz) albo elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,
 • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
 • mapy zawierające projekty podziału nieruchomości,
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 • decyzje, pozwolenia i opinie innych organów wymagane odrębnymi przepisami
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.       

O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 poz. 1923.). wynosi:

-    dla dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł

-   dla dróg o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł

Opłatę wnosi się na konto Burmistrza Myśliborza - konto nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

 Do 90 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 176)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2021 poz. 2351


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 28 dni od dnia publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braków materialno-prawnych dotyczących wniosku, projektu budowlanego lub pozostałych wymaganych dokumentów organ postanowieniem w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane nałoży obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia a po jego bezskutecznym upływie wyda decyzję o odmowie wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:

Formularz wniosku oraz wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

Informacja Administratora -Word

Informacja administratora-PDF