Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu budownictwa - Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę
 2. Załączniki:
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci: papierowej - w 3 egzemplarzach albo elektronicznej - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 poz. 1923) wynosi 82,00zł.

 Opłatę wnosi się na konto Burmistrza Myśliborza - konto nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia

oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.                   2 ustawy - o opłacie skarbowej,


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

 Do 60 dni.

 

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o zmianie decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu zamiennego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braków materialno-prawnych dotyczących wniosku, projektu budowlanego i/ lub projektu zagospodarowania działki/terenu organ postanowieniem w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane nałoży obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia a po jego bezskutecznym upływie wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Załączniki:

Formularz wniosku oraz wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF