Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Gospodarka odpadami - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów  powinien zawierać:.
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji, 
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, 
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z   bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch,  i wyłączenia,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska , w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy pozwolenia ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
 • czas na jaki wydane ma być pozwolenie.

Jeżeli wniosek, o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianej, powinien zawierać dodatkowo informację o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj.:

 • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
 • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów,
 • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
 • wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
 • postęp naukowo – techniczny.
 1. Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się:
 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – nie dotyczy pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych,
 4. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. uzgodnienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów zawartych w operacie p-poż. – w przypadku wymaganego operatu przeciwpożarowego.
 5. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
 1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
 2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 1. Wymagane dokumenty do wniosku o wydanie pozwolenia:
 1. Oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest/nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym i średnim przedsiębiorcą .
 2. Oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o ile jest wymagana lub pisemne stanowisko wójta/burmistrza o braku konieczności (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności organu wydającego i potwierdzona za zgodność z oryginałem)– w przypadku pozwolenia na wytwarzanie z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów  lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 1. Zastrzegając sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów, do wniosku należy dołączyć:
 1. mapę ewidencyjną z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów.
 1. Do wniosku można dołączyć:
 1. kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (EDG/CEIDG) albo numer KRS lub numer CEIDG,
 2. kopię zaświadczenia o otrzymaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
 3. kopię decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.
 1. W przypadku magazynowania odpadów należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym mają być magazynowane odpady tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe (użytkowanie, służebność, własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych), stosunek zobowiązaniowy (dzierżawa, najem, użyczenie).

Starosta w zależności od rodzaju sprawy zastrzega sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów, np. dokumenty zabezpieczające roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa lub depozyt zabezpieczający roszczenia) – jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 414, p. IV, tel. (95) 747 20 21  w. 237

Poniedziałki 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: srodowisko@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2 011 zł, z tym,  że
 • od pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez  podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł
 • od pozostałych– 506 zł
 • w przypadku wydania pozwolenia na kilka działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności – opłata stanowi 100% stawki określonej od pozwolenia,
 • zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności podlega opłacie skarbowej
  w wysokości 50 % stawki określonej od pozwolenia.
 1. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł
 3. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 4. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejski w Myśliborzu – nr konta: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002
 5. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- rozporządzenie Ministra Finansów z 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od  daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

 

 


Podstawa prawna

 • Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych informacji i dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez organ.
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia  na wytwarzanie odpadów przedkłada się staroście właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska na mocy art. 378 ust. 2 i 2a ustawy Prawo ochrony środowiska.
 3. Na wniosek prowadzącego instalację, można objąć jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze właściwości właściwego starosty.
 4. Starosta wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów:
 • ze względu na miejsce wytwarzania odpadów,
 • jeżeli w związku eksploatacją instalacji następuje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie i/lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 000 Mg rocznie,
 • po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zawartych w operacie przeciwpożarowym. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
 1. Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające m.in. uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.
 2. Fakultatywnie ustanawiając zabezpieczenie roszczeń, starosta właściwy do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uzgodni wysokość tego zabezpieczenia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wygasa:
 1. po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
 2. jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe;
 3. na wniosek prowadzącego instalację;
 4. jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne;
 5. jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata
 1. Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przejęcie praw i obowiązków, wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części, albo przejęcie na podstawie innych przepisów, w tym w szczególności Kodeks spółek handlowych, w przypadku łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
 2. Jeżeli pozwolenie na wytwarzanie odpadów ma uwzględniać zezwolenie na zbieranie odpadów i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, to wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów musi zawierać elementy wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i/lub przetwarzanie odpadów wraz z wymaganymi załącznikami do wniosków o te zezwolenia.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.