Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Udostępnienie informacji publicznej - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający wskazanie sposobu lub formy udostępnienia informacji.


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15, pok.420, Tel 95 747 20 21

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek- Czwartek 7:00-15.00 Piątek 7.00-14.00.

e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Zasadą jest bezpłatne udostępnianie informacji publicznej.

W szczególnych sytuacjach zgodnie z art.15 ust.1 ww. ustawy podmiot obowiązany do udostępnienia informacji może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia

1) Udostępnienie informacji publicznej w żądanej formie.

2) Wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

3) Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz.1198, z późn.zm.).


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji Starosty Myśliborskiego przysługuje odwołanie za jego pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatmysliborski.pl).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF