Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie

Do wniosku należy dołączyć:

- decyzja w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków (oryginał lub uwierzytelniona kopia)

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym

- w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik:

  1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub uwierzytelniona kopia,
  2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15  pok. 420, Tel. 95 747 20 -21 wew. 233

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

Opłata skarbowa:

- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

 Termin załatwienia

Starosta Myśliborski po uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie wyraża zgodę o umieszczeniu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Powyższy znak przekazany zostanie wnioskodawcy nieodpłatnie, w terminie do 30 dni.

Sposób załatwienia

Informacja o uzyskaniu zgody/odmowa o umieszczeniu na zabytku znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.


Podstawa prawna

1. Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) 

2.Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a, art. 1 ust. 1 pkt 2,  art. 3 i art. 7,  Część I pkt 53 oraz Część IV Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wydanie znaku jest bezpłatne.


Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF