Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu kultury i sportu - Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Etap 1 - Rozwiązanie stowarzyszenia

Zwołanie walnego zebrania członków i podjęcie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (uchwały powinny spełniać wymogi określone w regulaminie). W przypadku nie wyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel lub członkowie zarządu stowarzyszenia. Z zebrania należy sporządzić protokół z podjętymi uchwałami i listę obecności.

Sporządzone dokumenty likwidator dostarcza w terminie 7 dni od dnia podjęcia ww. uchwał do organu nadzorującego (Starostwo Powiatowe w Myśliborzu - Wydział Organizacji i Spraw Społecznych) celem wpisania informacji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po wpisaniu informacji w ewidencji organ w terminie do 7 dni wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wymagane dokumenty:

 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

 • protokół z walnego zebrania (wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia),

 • lista obecności na zebraniu.

Etap 2 - Likwidacja stowarzyszenia

Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne - podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia, reguluje powstałe w toku działalności stowarzyszenia zobowiązania, sporządza sprawozdanie finansowe, pozostały majątek stowarzyszenia przeznacza na cele określone w regulaminie lub w uchwale podjętej w tej sprawie).

UWAGA! Koszty likwidacji pokrywane są z majątku stowarzyszenia.

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidator składa do organu nadzorującego zawiadomienie o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego oświadczając jednocześnie, że informacja o likwidacji stowarzyszenia została podana do publicznej wiadomości i zaspokojone zostały wszelkie zobowiązania stowarzyszenia. Organ wpisuje informację o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wymagane dokumenty:

 • zawiadomienie o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego.

Pamiętaj!

Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny; do formularza załącza kopię dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji wydanego przez Starostę Myśliborskiego).


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15 pok. 420,  Tel  95 747 20 21 wew. 233

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, dokonamy wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zawiera braki, wezwiemy likwidatora stowarzyszenia do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

Sposób załatwienia

O wpisaniu informacji o likwidacji stowarzyszenia albo bezskuteczności wniosku o wpis do ewidencji, powiadomimy niezwłocznie likwidatora stowarzyszenia.


Podstawa prawna

ustawa  z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach  

rozporządzenie z 2.05.2016 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów


Tryb odwoławczy

W przypadku gdy nie dokonamy wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word