Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Transport drogowy - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia przedsiębiorca), oraz:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych (w przypadku gdy osobą tą jest pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec),
 2. oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy  do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych  (w przypadku gdy osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy cywilno prawnej),
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej zapewniającej prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 4. oświadczenie przedsiębiorcy dot. bazy eksploatacyjnej,
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osoby:
  1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
  2. prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  3. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 wymienione w art. 5 ust. 2a (UOTD).

 1. Oświadczenie osoby.
  1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
  2. prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  3. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

- o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

 1. Oświadczenie osoby.
  1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
  2. prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  3. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

–    o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym

 1. wykaz pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów, przeznaczonych do transportu drogowego,
 2. potwierdzenie wniesienia opłat
 3. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata Administracyjna w wysokości 1000zł – za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę powiększoną o 10% w/w opłaty za każdy pojazd
 • za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% w/w opłaty za każdy pojazd

 

Opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004; podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916)

 

 1. Opłata skarbowa:  za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

Sposób załatwienia

Starosta wydaje zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa ustawie o transporcie drogowym oraz przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009, starosta odmawia udzielenia zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenie uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a cyt. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

 1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
 2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

 

Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:

 1. posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 2. wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
  1. niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  2. zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

 

Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej (art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009)

 1. W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
 1. 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
 2. 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz
 3. 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

 

 1. 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
 2. 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

 

           W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone w ust. 1.

W przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy, dokumentem potwierdzającym zdolność finansową mogą być wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439)

Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogu zdolności finansowej jest roczne sprawozdanie finansowe zawierające elementy wymienione w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj.: bilans, rachunku zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować zdolność finansową w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej).

 

Art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013r. poz. 567 z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobusem, licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy lub licencję wydaną na podstawie art. 4 ust. 1 albo art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, uznaje się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF