Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz:

 1. tablice rejestracyjne (jeżeli właściciel posiada),
 2. dowód rejestracyjny (jeżeli właściciel posiada),
 3. karta pojazdu jeżeli była wydana (jeżeli właściciel posiada),
 4. pisemne oświadczenie o kradzieży pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie nieprawdy,
 5. dokument potwierdzający przyjęcie przez Policję zgłoszenia kradzieży pojazdu,
 6. do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela/właścicieli:
  • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
  • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
  • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 Opłata skarbowa: 

 • za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł;
 • Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł;

Obie opłaty należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

 

Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kradzieży.


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony.

Właściciel pojazdu musi udowodnić fakt kradzieży pojazdu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez Policję zgłoszenia kradzieży pojazdu.

Pojazd wyrejestrowany z powodu kradzieży podlega powtórnej rejestracji po udokumentowaniu jego odzyskania.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF