Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wykreślenie zastawu rejestrowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego oraz:

 1. prawomocne postanowienie sądu o wykreśleniu pojazdu z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego został wykreślony z rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.
 2. dowód rejestracyjny,
 3. karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Czynność nie podlega opłacie administracyjnej.
 2. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
  (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco.

Sposób załatwienia

Zmiana jest odnotowywana w elektronicznej ewidencji pojazdów oraz w formie pisemnej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana) a także karcie informacyjnej pojazdu.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów
  w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019
  poz. 2130 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004 nr 145 poz. 1542)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


Dodatkowe informacje, uwagi

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić starostę o wszelkich zmianach w prawie własności pojazdu w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

W omawianym przypadku strona jest zobowiązana dostarczyć do starostwa prawomocne postanowienie sądu o wykreśleniu pojazdu z rejestru zastawów, bądź zaświadczenie z elektronicznej ewidencji zastawów.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF