Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wpis zastawu rejestrowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis adnotacji o ustanowionym zastawie rejestrowym, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów,
 2. dowód rejestracyjny,
 3. karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco.

Sposób załatwienia

Wpis o zastawie rejestrowym jest odnotowywany w centralnej ewidencji pojazdów oraz w formie pisemnej adnotacji zawartej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004r. Nr 145 poz. 1542)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić starostę o wszelkich zmianach w prawie własności pojazdu w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF