Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Rejestracja/rejestracja czasowa pojazdu i zawiadomienie o nabyciu/ zbyciu pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. dowód własności pojazdu lub dokument powierzenia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. dowód rejestracyjny,
 4. tablice rejestracyjne,
 5. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - dotyczy tylko pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego w kraju,
 6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e)  lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy - dotyczy pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego w kraju,
 7. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 8. dowód uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy. Dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (nr nadwozia, ramy) – dotyczy pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego w krajusprowadzonego przed 1 stycznia 2016 roku.
 9. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e)  lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy - dotyczy pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego w kraju,

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

 1. dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu,
 2. kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (w przypadku gdy pojazd jest rejestrowany na osobę fizyczną)
 3. kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (w przypadku gdy pojazd jest rejestrowany na osobę prawną),
 4. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 5. kopia polisy OC.
   

Wniosek o rejestrację czasową pojazdu, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (w przypadku gdy pojazdu jest rejestrowany na osobę fizyczną),
 2. kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (w przypadku gdy pojazdu jest rejestrowany na osobę prawną),
 3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 4. kopia polisy OC,
 5. dowód wniesienia opłaty za rejestrację pojazdu,

oraz:

 - w przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:

 • dowód własności pojazdu lub dokument powierzenia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

 - w przypadku rejestracji czasowej pojazdu celem umożliwienia przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP:

 • dowód własności pojazdu lub dokument powierzenia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.
 • pozostałe dokumenty wymagane dla rejestracji pojazdu sprowadzonego zza granicy, jeżeli przedmiotem rejestracji jest pojazd pochodzący z importu.

- w przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • pozostałe dokumenty wymagane dla rejestracji pojazdu sprowadzonego zza granicy, jeżeli przedmiotem rejestracji jest pojazd pochodzący z importu.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna za rejestrację pojazdu nowego lub używanego, zakupionego w kraju (podana kwota zawiera opłatę ewidencyjną):
  • samochodu: 180,50 zł (nowego lub przy zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu) lub 81,00 zł (z zachowaniem dotychczasowego numeru z wyróżnikiem ZMY);
  • motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego – 121,50 zł (nowych lub przy zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu) lub 81,00 zł (z zachowaniem dotychczasowego numeru z wyróżnikiem ZMY);
  • motoroweru – 111,50 zł (nowego lub przy zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu) lub 81,00 zł (z zachowaniem dotychczasowego numeru z wyróżnikiem ZMY).
 2. Opłata administracyjna za rejestrację pojazdu sprowadzonego zza granicy(podana kwota zawiera opłatę ewidencyjną):
  • samochodu – 256,00 zł;
  • motocykla – 197,00 zł;
  • przyczepy, ciągnika rolniczego – 121,50 zł;
  • motoroweru – 111,50 zł.
 3. Opłata administracyjna za wydanie pozwolenia czasowego wraz z tablicami tymczasowymi:

- w przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy oraz przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu/ odbioru:

 • dla samochodu: 62,00 zł,
 • dla przyczepy  – 40,75 zł,
 • dla motocykla, ciągnika rolniczego  – 37,75 zł,
 • dla motoroweru – 37,75 zł,

w przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:

 • dla samochodu: 112,00 zł,
 • dla przyczepy  – 65,75 zł,
 • dla motocykla, ciągnika rolniczego  – 55,75 zł,
 • dla motoroweru – 55,75 zł,

 

 1. Opłata administracyjna oraz ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.
 2. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

Sposób załatwienia

Starosta przyjmuje zawiadomienie o nabyciu pojazdu i odnotowuje ten fakt w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Starosta wydaje decyzję o rejestracji czasowej na okres do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, nalepka kontrolna oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne wydawane są w drodze decyzji o rejestracji pojazdu

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu/zbyciu pojazdu.
W tym przypadku strona jest zobowiązana dostarczyć dokument potwierdzający nabycie lub zbycie pojazdu.
Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Zgodnie z art. 140mb ustawy PORD kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi
art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
— podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane. Wymóg ten nie dotyczy wyłącznie dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, w zakresie zawierającym oznaczenia zastosowanych w tym dowodzie, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Jako państwo członkowskie należy rozumieć  państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu lub pojazdu.

Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Obowiązek przedłożenia dowodu rejestracyjnego nie dotyczy pojazdu zakupionego pop przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zakupionego od Policji, ABW, SWW, CBA, Straży Granicznej, Służby Celnej, lub Sił Zbrojnych RP.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF