Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Stacje kontroli pojazdów / Diagności - Wydanie imiennego uprawnienia dla diagnosty

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie imiennego uprawnienia dla diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, ze wskazaniem rodzajów pojazdów i rodzajów badań technicznych pojazdów, oraz:

 1. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia oraz praktyki zawodowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 84 ustawy  Prawo o ruchu drogowym,
 2. zaświadczenie o  ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 3. zaświadczenie wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie potwierdzające zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów – zaświadczenie musi zostać wydane zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych,
 4. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, tel. (95) 747 23 90,  (95) 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 48,00 zł za wydanie uprawnień diagnosty - płatność dokonywana na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu, Nr konta:  61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

 Sposób załatwienia

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta wydaje imienne uprawnienia dla diagnosty, które są podstawą do przeprowadzania badań technicznych pojazdów na stacjach kontroli pojazdów. Wzór imiennego uprawnienia dla diagnosty określony został w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Odmowa wydania uprawnień dokonywana jest w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. 2014 r., poz.1836).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny. Egzamin przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się:

 1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Z obowiązku odbycia szkolenia, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych. Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem, że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią, a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów starosta wydaje imienne uprawnienia dla diagnosty, które są podstawą do przeprowadzania badań technicznych pojazdów na stacjach kontroli pojazdów. Dokument ten zawiera indywidualny numer identyfikacyjny diagnosty.

 

Załączniki:

 

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF