Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Prawo jazdy - Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (wydanie, przedłużenie, rozszerzenie)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia, oraz następujące dokumenty:

 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 3. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Komórka organizacyjna

1. Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90, fax  95 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: prawojazdy@powiatmysliborski.pl

2.Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; tel. 95 760 27 95, fax: 95 760 27 66

3.Filia Wydziału w Barlinku, ul. Szpitalna 11; tel. 95 746 00 70,


Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50,00 zł; płatność dokonywana jest na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 2 dni robocze.

Sposób załatwienia

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest na pisemny wniosek. Zezwolenie wydaje starosta osobie ubiegającej się o wydanie zezwolenia po otrzymaniu:

a) wniosku o wydanie zezwolenia,

b) kopii dokumentów, o których mowa w art. 109 ust. 1 w/w ustawy,

c) kopii dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

W przypadku, gdy wniosek jest kompletny starosta wydaje zezwolenie w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze.

Wydanie zezwolenia oraz odmowa wydania zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U z 2018r. poz. 1392)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku PDF