Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Prawo jazdy - Wydanie prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie prawa jazdy według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 poz. 231), (formularz dostępny w Wydziale Komunikacji).

 

Załączniki:

 - od osoby ubiegającej  się o wydanie prawo jazdy lub pozwolenia przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o kierujących pojazdami (u.o.k.p.):

 1. oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.o.k.p. oraz niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 u.o.k.p.,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do  kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 3. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 4. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,
 5. kserokopię posiadanego prawo jazdy,  – jeżeli posiada

 

 - od osoby ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami:

 1. dokumenty o których mowa jw.
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 4 u.o.k.p., lub kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii:
  • B, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D,
  • B, C1, C, D1 lub D, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E.

 

- w przypadku osoby ubiegającej się o wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 1. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,
 1. dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem.

 

- od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 2. wniosek o wydanie prawo jazdy,
 3. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,
 4. kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. u.o.k.p. lub z umów międzynarodowych wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; nie wymaga się tłumaczenia na język polski dokumentu prawo jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz.Urz. UE L403) oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991r. w sprawie praw jazdy (Dz.Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 1 z późn. zm.;)

 

- od osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym za pośrednictwem ośrodka egzaminacyjnego:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 1. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,
 1. kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

- od osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 3 u.o.k.p:

 1. oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.o.k.p. oraz niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 u.o.k.p.,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do  kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 1. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,

 

 

- osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia czasowego w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 1. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,
 1. kserokopia posiadanego prawo jazdy.

 

Osoby mające wydany zakaz na okres nieprzekraczający rok oraz osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które ubiegają się o wydanie prawo jazdy przed upływem okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdu otrzymują dokument prawo jazdy niezwłocznie po złożeniu tylko wniosku.


Komórka organizacyjna

1. Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90, fax  95 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: prawojazdy@powiatmysliborski.pl

2.Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; tel. 95 760 27 95, fax: 95 760 27 66

3.Filia Wydziału w Barlinku, ul. Szpitalna 11; tel. 95 746 00 70,


Opłaty

Opłata administracyjna za wydanie uprawnień w wysokości 100,50 zł – za wydanie blankietu prawo jazdy.

Podana kwota zawiera opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł.

Opłata administracyjna i ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

 

Sposób załatwienia

Prawo jazdy wydawane w drodze decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231).
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 poz. 2546)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Prawo jazdy otrzymuje osoba jeżeli spełnia warunki określone w art. 3 i 11 ustawy o kierujących pojazdami. Proces wydania prawa jazdy na wniosek zainteresowanej osoby rozpoczyna się od analizy zgromadzonej dokumentacji. Jeżeli wniosek składa osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wydanie krajowego prawo jazdy, w oparciu o złożone dokumenty starosta generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę, który następnie udostępniany jest dla ośrodka szkolącego. Profil kandydata na kierowcę generowany jest także dla osób:

 1. ubiegających się o wymianę wydanego za granicą prawo jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
 2. podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 3 u.o.k.p. po dostarczeniu przez wnioskodawcę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego,
 3. posiadających prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegających się o prawo jazdy bez ograniczenia.

 

W przypadku, gdy wnoszącym o wydanie prawa jazdy jest cudzoziemiec, sprawdzane jest szczegółowo właściwe miejsce zamieszkania oraz wysyłane jest zapytanie do właściwego urzędu w kraju pochodzenia wnioskodawcy, czy dana osoba nie posiada wydanego zagranicznego prawa jazdy.

Dokument prawo jazdy zamawiany jest po otrzymaniu pełnej dokumentacji z ośrodka egzaminacyjnego, a w przypadkach gdy dokumentacja taka nie jest wymagana, dokument zamawiany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Osoba posiadające krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium RP, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawo jazdy. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968r., dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawo jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego

 

 Załączniki

Formularz wniosku dostępny w Wydziale.