Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Ośrodki szkolenia kierowców - Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ustawy o kierujących pojazdami.

Załączniki:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie poświadczenia;
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w art. 31 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami oraz w § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1885)

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 23 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna za wydanie poświadczenia w wysokości 500,00 zł; opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004) – podstawa prawna: § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców
 2. Opłata skarbowa:
  • za złożone pełnomocnictwo (jeśli występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 Sposób załatwienia

Poświadczenie wydaje, na wniosek przedsiębiorcy, starosta właściwy dla prowadzenia rejestru, w którym widnieje przedsiębiorca. Poświadczenie wydawane jest po uiszczeniu opłaty administracyjnej, w drodze decyzji administracyjnej. Wzór poświadczenia określony jest w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek

 


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. ustawa z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz.U. z 2019 r. poz. 596).
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.   


Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty, o którym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli:

     

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;

2) posiada:

    a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:

        – lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz              

           jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,

        – salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,

        – plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony                 

           oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

     b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych

         wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:

         – co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem        

            umowy leasingu,

         – pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie      

            starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,

      c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w    

          zakresie:

          – uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem               

             potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań,

             – uzyskiwania uprawnień instruktorów,

          – szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

3) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

    a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co

         najmniej 5 lat,

    b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej      

        poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań oraz

    c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia      

        1982 r. - Karta Nauczyciela oraz

4) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.