Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Zgłoszenie rozbiórki

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek: Zgłoszenie rozbiórki
 2. Załączniki:
  • zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
  • w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie, jeśli są wymagane odrębnymi przepisami
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

21 Dni

 

Sposób załatwienia

Zgłoszenie uważa się za przyjęte, jeśli organ nie złoży  sprzeciwu w formie decyzji w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku albo wyda przed upływem 30 dni zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia..


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braków materialno-prawnych wniosku dotyczących zgłoszenia organ postanowieniem w trybie art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie brakujących dokumentów a w przypadku ich nie uzupełnienia organ złoży  sprzeciw w formie decyzji.

Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych wymienionych w zgłoszeniu. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie złoży  sprzeciwu w formie decyzji w ciągu 21 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku albo wyda przed upływem 21 dni zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

Załączniki:

Formularz wniosku oraz wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF