Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Ośrodki szkolenia kierowców - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek oraz załączniki.

Załączniki:

 • zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności gospodarczej, potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców, albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek jawnych, akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością)
 • zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności osób (KRK) dotyczy przedsiębiorcy
 • Oświadczenie o następującej  treści:

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

   1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

   2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

   3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Staroście przysługuje prawo zażądania okazania przez przedsiębiorcę następujących dokumentów celem zweryfikowania danych zawartych we wniosku:

 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • Kserokopie legitymacji zatrudnionych instruktorów,
 • Wykaz pojazdów służących do nauki jazdy wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sali wykładowej, lokalu biurowego przeznaczonego do obsługi osób i przechowywania dokumentacji, placu manewrowego tj. tytuł własności lokalu lub umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia lokali oraz placu manewrowego

 


Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15,  74-300 Myślibórz, tel. 95 747 23 90 

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata administracyjna:

 1. za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w wysokości 500,00 zł;
 2. wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – 500,00 zł.

Opłatę administracyjną uiszcza się na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

 

 

Opłata skarbowa:

 1. za złożone pełnomocnictwo (jeśli występuje) w wysokości 17,00 zł – opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu;
 2. za wydanie zaświadczenia w przypadku zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w wysokości 17,00 zł - opłatę skarbową należy uiścić  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu:  61 8355 0009 0070 0708 2000 0002,

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 7 dni.

 Sposób załatwienia

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenie kierowców, na wniosek przedsiębiorcy dokonuje starosta właściwy dla miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, tj.: biura.

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

   1)   posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a)  salę wykładową,

b)  pomieszczenie biurowe,

c)   plac manewrowy, oraz

d)  pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

   2)   zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

   3)   posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

   4)   nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 

Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców w formie zaświadczenia.

 


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami
 2. ustawa z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz.U. z 2019 r. poz. 596).
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1885).

Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF