Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Ośrodki szkolenia kierowców - Wpis do ewidencji wykładowców oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wpis do ewidencji wykładowców zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Załączniki:

 1. dokument tożsamości – do wglądu w celu sprawdzenia poprawności danych zawartych we wniosku
 2. zaświadczenie o niekaralności KRK Kartoteka Karna
 3. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców / kursu uzupełniającego dla wykładowców
 4. dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 23 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna za wpis do ewidencji wykładowców w wysokości 50,00 zł; opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004 – podstawa prawna: § 29 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
 2. Opłata skarbowa:
  • za złożone pełnomocnictwo (jeśli występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu,
  • za ponowne wydanie zaświadczenia np.: z powodu zmiany danych – 17,00 zł zgodnie z częścią I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu –  61 8355 0009 0070 0708 2000 0002) – podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

 Sposób załatwienia

Wykładowcą jest osoba, która:

 1. spełnia wymagania, o których mowa w art. 38 ustawy o kierujących pojazdami
 2. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu
 3. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

     a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

     b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

     c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

     d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

     e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

     f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

 1. jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Wpis do ewidencji wykładowców oraz zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru, na wniosek wykładowcy, dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wykładowcy w drodze decyzji administracyjnej oraz po uiszczeniu opłaty administracyjnej.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1200).
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1885).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Po spełnieniu przez wykładowcę wymogów ustawowych starosta wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF