Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Ochrona przyrody - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek prowadzącego instalację o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zawierający:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym
w art. 183b;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) informację o tytule prawnym do instalacji – tytuł prawny zdefiniowano w art. 3 pkt 41 ustawy POŚ: prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy;

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5) ocenę stanu technicznego instalacji;

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców
 i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (informacje
te powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h
 i w Mg/rok, a przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone
są te standardy);

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

13) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;

16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów);

17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy wniosek złożony jest przez podmiot podejmujący realizację nowej instalacji;

18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;

19) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;

20)określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

 

 

21) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 poz. 1301);

22) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;

23) aktualny stan jakości powietrza;

24) określenie warunków meteorologicznych;

25) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 wraz
z graficznym przedstawieniem tych wyników.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej
z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 Prawa ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:

1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

2) numerze REGON prowadzącego instalację;

3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW (tj. ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródła spalania paliw w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu);

4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych
na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne (Można wyróżnić następujące rodzaje źródeł: kocioł, turbina gazowa w rozumieniu §2 pkt 10 Rozporządzenia ws. standardów emisyjnych, silnik Diesla w rozumieniu §4 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia ws. standardów emisyjnych, silnik dwupaliwowy w rozumieniu §4 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia ws. standardów emisyjnych, silnik gazowy w rozumieniu §4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia ws. standardów emisyjnych);

5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w  przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne – w rozporządzeniu w sprawie standardów emisyjnych standardy są zróżnicowane m.in. w zależności od rodzaju stosowanego paliwa. Poniżej zestawiono wszystkie rodzaje paliw, jakie występują w rozporządzeniu:

- węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, torf, biomasa drzewna, słoma, pozostała biomasa, pozostałe paliwa stałe, gaz ziemny, gaz miejski, biogaz, gaz ciekły, gaz koksowniczy, niskokaloryczny gaz koksowniczy, niskokaloryczny gaz wielkopiecowy w hutnictwie żelaza i stali, niskokaloryczny gaz uzyskiwany przy gazyfikacji pozostałości po rafinacji ropy naftowej, gaz wielkopiecowy, gaz gardzielowy z pieca szybowego do topienia koncentratów miedzi, gazy wytwarzane przez przemysł stalowy, które mogą być zużytkowane w innym miejscu, pozostałe paliwo gazowe, ciężki olej opałowy, olej napędowy, paliwa ciekłe inne niż olej napędowy.

Należy podać informacje o paliwach stosowanych we wszystkich możliwych warunkach eksploatacji;

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r. – za dowód można uznać dokumenty, o ile zawierają informacje pozwalające na bezsprzeczne ustalenie daty przekazania źródła do użytkowania, takie jak: protokół lub decyzja UDT, pozwolenie na użytkowanie, poświadczenie badania źródła, pozwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 lub zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy POŚ);

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach – pod pojęciem średniego obciążenia należy rozumieć średni stosunek mocy cieplnej źródła podczas użytkowania do nominalnej mocy cieplnej źródła, podawany w procentach. W przypadku źródeł istniejących wyznaczając przewidywane średnie obciążenie należy opierać się na danych historycznych, uwzględniając przewidywane zmiany w działaniu źródła. W przypadku nowych źródeł należy oszacować ten parametr uwzględniając przewidywaną pracę źródła.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej
z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 Prawa ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu
20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,

2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

- do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 413, tel. (95) 747 2021 wew. 235

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: przyroda@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłata skarbowa:

1) za wydanie pozwolenia:

 1. w związku z prowadzaną działalnością gospodarczą - 2011 zł (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej część III pkt 40 ppkt 1);
 2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej część III pkt 40 ppkt 2) - wówczas należy dodatkowo dołączyć do wniosku dowody (oświadczenie) potwierdzające okoliczność zaliczenia przedsiębiorstwa do mikroprzedsiębiorców albo małych lub średnich przedsiębiorców; ustalenie czy przedsiębiorca zalicza się do mikroprzedsiębiorców albo małych lub średnich przedsiębiorców dokonuje się na podstawie przepisów art. 7 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, pod rygorem art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu  sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;
 3. pozostałe – 506 zł (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej część III pkt 40 ppkt 3);
 4. w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego – 150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 lub 3.

2) zmiana warunków wydanego pozwolenia:

 • jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od pozwolenia,
 • jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki określonej od pozwolenia,

Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin:
Nie później niż w ciągu miesiąca od  wszczęcia postępowania w sprawie. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.


Sposób:
Wydanie decyzji administracyjnej


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ, Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .


Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje
o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska:

 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 7. postęp naukowo-techniczny.

Na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części instalacji można objąć jednym pozwoleniem. Prowadzący oznaczone części instalacji występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów
za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska (art. 183b).

 

Załączniki

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

3) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale,

4) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku – mając również na względzie art. 186 ust. 1 pkt 8 lub pkt 9 POŚ.

5) gdy wymagane – oświadczenie dotyczące ustalenia wielkości przedsiębiorcy.

Oświadczenie celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej - DOC
Oświadczenie celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej - PDF


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.