Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Wydanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność gruntu pod budynkami

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek  osoby posiadającej własność budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej bądź postępowanie spadkowe potwierdzające prawo własności do budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

3. Kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu 


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 7, Tel 95 747 34 31

Poniedziałek 700-1600, Wtorek – Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail: gkn@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej 


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

 

Zgodnie a art. 35 kpa

 

7. Sposób załatwienia

     

Wydanie decyzji administracyjnej


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych  i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 1989 Nr 10, poz. 53 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF