Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Uzgodnienie inwestycji

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek 

2. Załącznik graficzny z zaznaczoną  projektowaną inwestycją

3. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projektu decyzji o warunkach zabudowy


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 7, Tel 95 747 34 31

Poniedziałek 700-1600, Wtorek – Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail:  geopow.mysliborz@post.pl


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

 

Niezwłocznie , jednak  nie później niż w terminie 2  tygodni od dnia doręczenia żądania

 Sposób załatwienia

Wydanie postanowienia

 


Podstawa prawna

Art. 53 ust. 4 pkt 6 , ust, 5 i art. 60 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm. )

Art. 2 ust. 1. art. 5 ust. 1 art. 6 ust. 1 i art. 7 oraz art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych

i leśnych        ( Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.)

Art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960-kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013, poz.267)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word