Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Udostępnienie danych, materiałów, informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek  ( zamówienie osoby zainteresowanej ) formularz do pobrania


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 22, Tel 95 747 34 51,95 747 34 20

Poniedziałek 700-1600, Wtorek – Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail:  podgikmysliborz@post.pl


Opłaty

  1. Zamówione materiały zasobu udostępnia się za opłatą wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty.
  2. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3. Wniesienie opłaty następuje przed odbiorem materiałów.

Termin i sposób realizacji

Do 7 dni   a w przypadku dużego zakresu zamówienia lub gdy w chwili złożenia zamówienia  na mapę i w egib nanoszone są zmiany – termin załatwienia – 14 dni


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).


Tryb odwoławczy

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, starosta wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF