Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek strony- formularz do pobrania

1.Nie mniej niż 2 egz. aktualnych map w formie analogowej zawierających propozycje usytuowania projektowanych sieci

2. Wersję cyfrową projektu w postaci:

a) pliku komputerowego w formacie „dxf” lub „dwg” z warstwą  zawierającą przebieg projektowanych sieci lub przyłączy w przypadku sporządzenia projektu przy użyciu programu komputerowego;

b) pliku komputerowego w formacie „pdf” lub „jpg” zawierającego zeskanowany obraz projektu w przypadku sporządzenia projektu „odręcznie”, współrzędne txt.

c) oryginał mapy do celów projektowych do wglądu.


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 17, Tel 95 747 34 51

Poniedziałek  700 - 1600, wtorek do czwartku 700 – 1500, piątek 700 – 1400.

e-mail:  zud@powiatmysliborski.pl


Opłaty

1.Za dokonanie uzgodnienia projektowanej sieci pobiera się opłatę określoną w tabeli nr 16 pkt. 6 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaloną w Dokumencie Obliczenia Opłaty

2.Pobranie opłaty następuje przed wyznaczonym terminem narady koordynacyjnej

3.W przypadku, gdy z wniosku wynika żądanie wysłania uzgodnionej dokumentacji pocztą pod wskazany adres, należna jest opłata dodatkowa w wysokości uzależnionej od wagi przesyłki (10 zł za przesyłki o wadze do 1 kg).

4.Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej ).


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

1.Wniosek o uzgodnienie będzie przedmiotem narady koordynacyjnej . Narady koordynacyjne odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 , pokój nr 19 w środy pod warunkiem złożenia prawidłowego wniosku najpóźniej 3 dni przed terminem narady, Inne dodatkowe terminy narad ustalane będą przez przewodniczącego.

2.O terminie narady oraz o wysokości należnej opłaty, wynikającej z Dokumentu Obliczenia Opłaty, wnioskodawca zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie .Wnioskodawcy przysługuje prawo uczestniczenia w naradzie.

Zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy obowiązek uzgadniania usytuowania nie dotyczy przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej. Jednak na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu lub prezydenta miasta, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi  na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie przyłączy.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF