Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

ZGŁASZANIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

I. Do zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych należy załączyć odpowiednie załączniki:

 1. statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 u.p.o.);
 2. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 3. informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe), oraz zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej);
 4. opinie dot. bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce (sanepid, Straż Pożarna);
 5. pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach nieszkolnych);
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o.;
 7. pozytywna opinia kuratora o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o.;
 8. informacja o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o. (dot. szkół uznawanych zaeksperymentalne);
 9. opinia ministra właściwego ds. zdrowia (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie
  z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia) o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 u.p.o.;
 10. opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dotyczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe);
 11. pozytywna opinia kuratora (w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci
  i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych) o spełnieniu wymagań, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 u.p.o.;
 12. opinia instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm. (w przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 13. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;
 14. kserokopia dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej) lub aktualny odpis z KRS (w przypadku osoby prawnej);
 15. oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie - oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej) - fakultatywnie.

II. Do zgłoszenia zmian w ewidencji należy załączyć dokumentację w zależności od rodzaju powstałej zmiany.


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji i Rozwoju, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418  tel.  (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek  7:00- 15:00, piątek  7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Sposób załatwienia sprawy

1.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

2. Starosta Myśliborski wydaje decyzję o odmowie wpisu jeżeli: 
a) zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów i mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie,
b) statut szkoły/placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 


Podstawa prawna

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłaszać Staroście Myśliborskiemu, który dokonał wpisu do   
    ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

2) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba
     prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić
     o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców uczniów oraz organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

3) Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy - prawo oświatowe - szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:

a)  realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły

     prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,

b) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć

     edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

c) stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz

    przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

d) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów     
     szkolnictwa zawodowego,

f) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół
    publicznych

4). W przypadku zamiaru prowadzenia szkoły ponadpodstawowej należy uwzględnić informację czy szkoła ubiega się o    
     nadanie uprawień szkoły publicznej.

5). Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

     a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia
    działalności oświatowej,

     c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące nadania uprawnień
szkoły publicznej - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

5)  Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje się tylko w przypadku zmiany danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych; pozostałe zmiany nie powodują konieczności wystawiania zaświadczenia.

Załączniki:

 1. formularz zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 2. wzór wykazu kadry pedagogicznej,
 3. informacja o warunkach lokalowych,
 4. zobowiązanie,
 5. informacje dodatkowe niezbędne do wpisania do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - szkoła,
 6. formularz zgłoszenia zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 7. informacja dodatkowa niezbędna do wpisania do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – Placówka  
 8. informacja dodatkowa niezbędna do wpisania do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – szkoła podstawowa specjalna