Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

SKIEROWANIE UCZNIA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,

2. Kopia wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego,

3. Kopia opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych,

4. Odpis aktu urodzenia nieletniego,

5. Informacje o stanie zdrowia nieletniego,

6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418  tel.  (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek  7:00- 15:00, piątek  7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Termin wydania skierowania zależy od terminu wskazania odpowiedniego ośrodka przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w Warszawie. Niezwłocznie po wskazaniu ośrodka Starosta Myśliborski wydaje skierowanie.

Sposób załatwienia

1. Podstawą do skierowania nieletniego do MOW  jest prawomocne orzeczenie sądu.

2. Skierowanie nieletniego odbywa się poprzez eksport wniosku danych nieletniego do systemu kierowania nieletnich do MOW prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w Warszawie. Po otrzymaniu wskazania placówki przez ORE Starosta Myśliborski niezwłocznie wydaje skierowanie o umieszczeniu nieletniego w placówce.

 


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz .U. z 2020 r., poz. 910)

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 969)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania,   
   przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym  (Dz. U. z 2011 r. Nr  
   296, poz. 1755)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informujemy, co następuje:

 1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego, z siedzibą w Myśliborzu. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
- przez e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
- telefonicznie: +48/ 95 747 2021

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczony w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Inspektor Ochrony Danych jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz celem korzystania z przysługujących Pana/Pani praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
- listownie: Ewelina Szóstka-Inspektor Ochrony Danych, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz,
- przez e-mail: iod@powiatmysliborski.pl
- telefonicznie: +48/ 95 747 2021 wew. 240 .

 1. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty Myśliborskiego i Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym.  Przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Mogą wystąpić również przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 ze zm.).

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa..

 1. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie lecz zgodnie z przepisami prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym ustawodawstwem. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych konsekwencją będzie uniemożliwienie realizacji Pana/Pani wniosku - załatwienia sprawy.