Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

SKIEROWANIE NIELETNIEGO DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o wydanie skierowania do ośrodka.

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji i Rozwoju, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418  tel.  (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek  7:00- 15:00, piątek  7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Skierowanie ucznia do MOS znajdującego się poza terenem Powiatu Myśliborskiego uzależnione jest od czasu otrzymania przez Starostę Myśliborskiego zgody od organu prowadzącego placówkę wskazanej we wniosku na wydanie skierowania.

Sposób załatwienia

1) W celu skierowania ucznia do młodzieżowego ośrodka socjoterapii  we wniosku należy podać:

-   imiona i nazwisko (nazwiska) rodziców/ opiekunów prawnych, adres zamieszkania i telefon kontaktowy,

-   imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia dziecka, jego adres zamieszkania, nazwę szkoły oraz aktualny etap kształcenia,  

-   pełną nazwę i adres placówki, do jakiej uczeń ma zostać skierowany,

2) W przypadku wskazania we wniosku MOS-u znajdującego się poza terenem Powiatu Myśliborskiego Starosta Myśliborski występuje do właściwego organu prowadzącego placówkę o zgodę na umieszczenie dziecka w ośrodku. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Starosta Myśliborski wydaje skierowanie do wskazanej we wniosku placówki.

 


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz .U. z 2020 r., poz.910)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające przy publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wybór placówki zależy od rodziców/prawnych opiekunów. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu  nie wskazuje miejsca umieszczenia.


Załączniki:

Wniosek w pliku Word