Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ EGZAMINACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek  nauczyciela o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, wraz z załącznikami:

2. Poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem.

3.  Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

-   wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych przez niego zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

-    dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

-    dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

-    przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,

4.   Poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

5. Poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

6. Odpowiedni dokument potwierdzający zmianę nazwiska – w przypadku gdy przedłożone dokumenty zawierają nazwisko inne niż aktualne nazwisko nauczyciela.


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418  tel.  (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek  7:00- 15:00, piątek  7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

- Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Myśliborski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

- Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, Starosta Myśliborski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku

 Sposób załatwienia

 1. Wymogiem wszczęcia procedury postępowania w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest złożenie wniosku wraz z wymienionymi załącznikami przez nauczyciela kontraktowego w roku uzyskania pozytywnej oceny pracy. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosku, nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
 2. Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonej dokumentacji. Jeżeli złożony wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Po sprawdzeniu poprawności wniosku oraz załączonej dokumentacji organ nadający stopień awansu zawodowego powołuje komisję egzaminacyjną oraz powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.
 3. W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego Starosta Myśliborski wydaje akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania  egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.
 2. Wnioskodawca będzie zobowiązany do podania swojego numeru identyfikacyjnego PESEL w celu przekazania tych danych do bazy danych SIO. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1942) Powiat Myśliborski przekazuje do bazy Systemu Informacji Oświatowej, do zbioru danych nauczyciela, dane identyfikacyjne i dziedzinowe w związku z nadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Przekazanie do SIO danych obejmujących stopień awansu zawodowego jest możliwe po uprzednim pozyskaniu numeru identyfikacyjnego PESEL.

Nauczyciele, którzy zamierzają w trakcie egzaminu wykorzystać sprzęt multimedialny zobowiązani są uzgodnić z pracownikiem Wydziału Edukacji możliwość jego wykorzystania

 

Załącznik:

Wniosek w pliku Word