Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

w celu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500,  z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu - 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót - dodatkowo:

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

  oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Dróg, ul. Północna 15 pok. Nr 31 4, Tel. 95 747 03 02

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek, Środa, Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail:drogi@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zwolnione z opłaty skarbowej


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

                1. prowadzenia robót w pasie drogowym ,

                2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ,

                3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ,

                4.zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

 


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.2068 tekst jednolity),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Myśliborzu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, zarządca drogi może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 - projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,

 - harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 oraz 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu z siedzibą przy ul. Północnej 15.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@powiatmysliborski.pll lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku, jak również w celu archiwizacji na podstawie przepisów prawa: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane kontaktowe obejmujące numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej mogą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej zgody;
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systemów IT oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, jak stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw, o których mowa w ww. pkt 3. i ich pełnomocnikom, podmiotom działającym na prawach strony ww. postępowań administracyjnych i ich pełnomocnikom, a także uczestnikom postępowań;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji;
 6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustaw, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wszczęcia postępowania; podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i konsekwencją ich niepodania może być utrudnienie w bieżących kontaktach;
 7. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia;
 8. Niezależnie od wskazanych wyżej praw możesz złożyć na administratora skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Wyrażoną zgodę (na przetwarzanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) można w dowolnym momencie wycofać, bądź zwrócić się z wnioskiem o usunięcie tych danych;

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej, obejmujące zbieranie gromadzenie, archiwizowanie przez Powiat Myśliborski z siedzibą przy ul. Północnej 15 w celu ułatwienia kontakt z wnioskodawcą w związku ze złożonym wnioskiem, jego rozpatrzeniem i podjęciem działań, których dotyczy sprawa w konsekwencji prowadzonego postępowania administracyjnego.