Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu budownictwa - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek:  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 2. Załączniki:
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 •  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu będą zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń - ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 • w zależności od potrzeb:  pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami;
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli wymagają tego przepisy szczególne

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Srodowiska, ul.Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

 Do 30 dni.

 

Sposób załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia w formie decyzji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braków materialno-prawnych dotyczących zgłoszenia organ postanowieniem w trybie art. 71 ust. 3 ustawy  Prawo budowlane, nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia, w określonym terminie, o brakujące dokumenty, a w przypadku ich nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie wniesie sprzeciw do zgłoszenia w drodze decyzji.

Załączniki:

Formularz wniosku oraz wzór oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF