Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu budownictwa - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 2. Załączniki:
  • oświadczenie strony, na rzecz której zostało przyjęte zgłoszenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie przedmiotowego zgłoszenia
  • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w przyjętym zgłoszeniu
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za przeniesienie zgłoszenia – 90 zł - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 1923).

Opłatę można wnieść na konto Burmistrza Myśliborza - nr 61 83550009 0070 0708 2000 0002

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej,


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

 

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej – przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Przeniesienie zgłoszenia może nastąpić wyłącznie w tym przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy przyjęciem zgłoszenia a zakończeniem budowy.

Załączniki:

Formularz wniosku oraz wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF