Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu budownictwa - Pozwolenie na rozbiórkę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 2. Załączniki:
  • zgoda właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, jeśli są wymagane przepisami szczególnymi,
  • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu ( wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego),
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli wymagają tego przepisy szczególne

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15,  tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę wynosi – 36 zł.,

Opłatę wnosi się na konto Burmistrza Myśliborza – nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy - o opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 60 dni od daty wpływu wniosku.

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na rozbiórkę.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braków materialno-prawnych dotyczących wniosku i/lub projektu rozbiórki obiektu, organ postanowieniem w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane nałoży obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości określając termin ich usunięcia a po jego bezskutecznym upływie terminu wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu rozbiórki obiektu i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.


Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF