Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rybactwo śródlądowe - Wydanie lub wymiana lub wydanie wtórnika karty wędkarskiej uprawniającej do amatorskiego połowu ryb wędką

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie lub wymianę lub wydanie wtórnika karty wędkarskiej (wniosek osoby małoletniej o wydanie karty wędkarskiej powinien być podpisany przez jej przedstawiciela ustawowego);
 • w przypadku wniosku o wydanie karty wędkarskiej:

- zaświadczenie o złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu przed komisją powołaną przez społeczną organizację uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb (patrz pkt 9 Informacje dodatkowe) lub

- osoby posiadające wykształcenie średnie, średnie branżowe lub wyższe z zakresu rybactwa: dokument potwierdzający takie wykształcenie np. świadectwo ukończenia szkoły – wówczas brak konieczności zdawania egzaminu, o którym mowa wyżej;

-  od cudzoziemca na stałe przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zaświadczenie o pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • w przypadku wniosku o wymianę: karta podlegająca wymianie; 
 • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika karty: numer karty wydanej przez Starostę Myśliborskiego -  "wtórnik" to duplikat dokumentu pozostającego w obiegu prawnym, inaczej drugi egzemplarz danego dokumentu (wyrok WSA w Krakowie z 03.07.2014 r., III SA/Kr 332/14);
 • aktualna fotografia wnioskodawcy (format legitymacyjny 4,5x3,5 cm) – 1 szt;
 • potwierdzenie zapłaty opłaty urzędowej za wydanie lub wymianę karty wędkarskiej lub wydanie wtórnika karty wędkarskiej.

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p. pok. nr 414, tel. (95) 747 2021 wew. 234

Poniedziałek 7.00-16:00, Wtorek , Środa i Czwartek 7.00-15.00 , Piątek 7.00-14.00

e-mail: wody@powiatmysliborski.pl

 


Opłaty

Opłata urzędowa wynosi 10,00 zł . Opłatę należy wpłacić na konto: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, nr konta 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004, w treści przelewu podać formułę:KARTA WĘDKARSKA oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej”.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia

Kartę wędkarską można odebrać osobiście w Wydziale BOŚ lub zostanie ona dostarczona pocztą.

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2022 poz. 883)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2003).

Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.).


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
 • Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską dla osób ubiegających się o jej wydanie przez Starostę Myśliborskiego jest Polski Związek Wędkarski w Warszawie ul. Twarda 42, którego Okręg w Gorzowie Wlkp. wyznaczył 6 komisji egzaminacyjnych działających w powiecie myśliborskim, przy kołach: w Myśliborzu, w Boleszkowicach, Nr 1 w Barlinku, Nr 2 w Barlinku, Nr 1 w Dębnie, Nr 3 w Dębnie. Adresy komisji egzaminacyjnych oraz terminy egzaminów  dostępne w PZW Okręg w Gorzowie Wlkp. (Tel. Nr 95 7223402).
 • Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
 • Dokument uprawniający do połowu ryb wędką wydany w innym kraju, w tym w kraju UE, nie uprawnia do połowu ryb w Polsce.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa.
 • Cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu może otrzymać kartę wędkarską. Natomiast starosta nie może wydać karty wędkarskiej osobie, która posiada zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydawane obywatelom UE, nie jest dokumentem pobytowym, gdyż nie stanowi upoważnienia do korzystania ze swobody przemieszczania się i pobytu. Dokument wydawany obywatelom UE potwierdza jedynie fakt, że dany obywatel UE zarejestrował swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Karta wędkarska wydana w latach 1986-1998 r. powinna zostać wymieniona do dnia 31 grudnia 1998 r. Wtedy posiadacz karty był zwolniony z obowiązku przystąpienia do ponownego egzaminu na kartę wędkarską. Uzyskanie po tej dacie karty wędkarskiej wiąże się z obowiązkiem zdania egzaminu. Wynika to z art. 2 ustawy z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym: Osoby, które nie wymieniły karty do dnia 31 grudnia 1998 r., muszą przystąpić do egzaminu. Od 1999 r. karty wędkarskie wydaje właściwy terytorialnie dla miejsca zamieszkania starosta.

 

Kto:

- dokonując amatorskiego połowu ryb nie posiada przy sobie karty wędkarskiej lub używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej - podlega karze grzywny albo karze nagany.

W razie ukarania za wykroczenie określone powyżej, sąd może orzec o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego. Orzekanie w sprawach określonych powyżej następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Załączniki

 

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.